رسانه سایت

مکنت مستطیلی جهت جابجایی شمش

 

مگنت نصب روی ریچ استاکر جهت جابجایی اسلب تا وزن ۴۰ تن

 

تست اسلب ۳۰ تنی با یک دستگاه مگنت مستطیلی

 

مگنت جهت بیل مکانیکی

 

مکنت جهت آهن اسفنجی